500+ Ảnh/ Tranh/ Clipart ngành khách sạn

Có tổng cộng 1 tài liệu

Tiểu luận: Marketing trong kinh doanh khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một ngành mang lại doanh thu khá lớn trong kinh doanh du lịch. Ngày nay trong ngành kinh doanh khách sạn đã vận dụng những nguyên lý cơ bản của Marketing. Đây là công cụ quan trọng trong tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Miễn phí

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline