Tiểu luận: Marketing trong kinh doanh khách sạn

Chuyên mục sách: Sale - Marketing

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ảnh/ Tranh/ Clipart

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kinh doanh khách sạn là một ngành mang lại doanh thu khá lớn trong kinh doanh du lịch. Ngày nay trong ngành kinh doanh khách sạn đã vận dụng những nguyên lý cơ bản của Marketing. Đây là công cụ quan trọng trong tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

12-11-2018
1515
Miễn phí
Thủ đô Hà Nội gần một thế kỷ hình thành và phát triển là trung tâm kinh tế – văn hóa của cả nước, là một trung tâm du lịch lớn. Trong những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới Hà Nội có những thay đổi lớn về diện mạo. Riêng trong lĩnh vực du lịch đã có những bước chuyển mình đáng kể. Số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Hà Nội ngày càng tăng. Cùng với sự gia tăng về lượng khách thì yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật , hệ thống khách sạn cũng tăng lên để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
 Kinh doanh khách sạn là một ngành mang lại doanh thu khá lớn trong kinh doanh du lịch. Ngày nay trong ngành kinh doanh khách sạn đã vận dụng những nguyên lý cơ bản của Marketing. Đây là công cụ quan trọng trong tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline