Đề cương môn học "Quản trị nhà hàng khách sạn"

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng, làm nền tảng cho việc điều hành toàn bộ hoạt dộng của một doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng.

06-11-2018
248
30
Tag :
Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng, làm nền tảng cho việc điều hành toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp KS – NH. Đồng thời môn học cũng sẽ cung cấp những kỹ năng cụ thể, chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ yếu của kinh doanh KS – NH để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công việc sau này. Sau khi học môn này sinh viên sẽ:
- Biết cách tổ chức, điều hành và kiểm tra, giám sát các bộ phận cũng như các hoạt động cơ bản của một khách sạn – nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Biết cách vận dụng một cách khoa học các chiến lược điển hình vào kinh doanh KS – NH, nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất.
- Giải quyết được các vấn đề then chốt trong lĩnh vực kinh doanh KS – NH, đặc biệt là con người và dịch vụ.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline