Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.6: Chuẩn bị gia cầm để chế biến một số món ăn

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
58
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FPS2.6: Chuẩn bị gia cầm để chế biến một số món ăn. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị gia cầm để chế biến một số món ăn.

147988

Thành viên

983

Sách miễn phí

131

Sách trả phí

42

Sách bán offline