Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS3.5: Duy trì hoạt động chế biến món ăn trong nhà bếp

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
125
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong việc hỗ trợ và duy trì các hoạt động chế biến món ăn trong nhà bếp, cụ thể như: Duy trì hoạt động chế biến món ăn trong nhà bếp, duy trì sự an toàn và chất lượng của món ăn, phát hiện vấn đề và duy trì báo cáo về an toàn và chất lượng.

215801

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline