Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Kim Đô Royal City. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tai nhà hàng của khách sạn.

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Hoạt động kinh doanh dich vụ ăn uống trong khách sạn có vai trò quan trọng góp phần không nhỏ đến kinh doanh ăn uống của khách sạn.

05-12-2018
5010
30
Khách sạn Kim Đô trước đây chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, hiện nay là cả ăn uống và các dịch vụ khác.Kết quả đạt được trong những năm qua thật đáng khích lệ.Tuy nhiên việc xa định hiệu quả  trong hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng rất khó khăn vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố con người và chất lượng sản phẩm.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline