Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Mạnh, ThS. Hoàng Thị Lan Hương (đồng chủ biên)

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Tại các trường đại học có đào tạo về chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trong hệ thống kiến thức quản trị kinh doanh, việc trang trị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh khách sạn là cần thiết và quan trọng.

07-11-2018
7653
30
Môn học Quản trị kinh doanh khách sạn là một trong các môn học cốt lõi của chuyên ngành đào tạo "Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Môn học này một mặt trang bị cơ sở lý luận, phương pháp luận, mặt khác lại mang tính tác nghiệp cao. Mục đích của môn học nhằm trang bị kiến thức và hình thành các kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn cho sinh viên - các nhà kinh doanh khách sạn trong tương lai. Kiến thức của môn học này là sự tiếp nối kiến thức các môn học cơ sở của ngành quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên ngành du lịch, đã được trang bị trước đó.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline