Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: hongluu060600

Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn - nhà hàng

13-02-2023
1628
30
Tag :
Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Công tác tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực tại khách sạn Cochin Zen” được tác giả nghiên cứu với mục tiêu đề ra các giải pháp khả thi nhằm đánh giá và đưa ra giải pháp cho những vấn đề liên quan tới công tác tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực tại khách sạn Cochin Zen. Đề tài sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp từ các tạp chí, sách báo có liên quan đến lĩnh vực mà tác giả nghiên cứu, đặc biệt các dữ liệu và số liệu tác giả thu thập được trong quá trình tác giả thực tập tại bộ phận Nhân sự khách sạn Cochin Zen. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với sự tham khảo ý kiến của chuyên gia, giáo viên hướng dẫn để nghiên cứu đánh giá thực trạng về công tác tuyển dụng và duy trì nhân lực tại khách sạn Cochin Zen trong thời gian qua; nghiên cứu đã chỉ ra được thực trạng vấn đề cần nghiên cứu; kết hợp với các ý kiến của các chuyên gia trong ngành khách sạn – nhà hàng để từ đó tác giả đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực. Cụ thể: (1) Quản lý diện mạo và hình ảnh khách sạn; (2) Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng nhân lực; (3) Hoàn thiện chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực; (4) Hoàn thiện chính sách đãi ngộ và giữ chân nguồn nhân lực; (5) Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc; (6) Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại khách sạn Cochin Zen; (7) Ứng dụng công nghệ, phần mềm vào quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra kiến nghị đối với Ban lãnh đạo khách sạn Cochin Zen. Kết quả đạt được từ chuyên đề tốt nghiệp này, tác giả hy vọng sẽ góp phần hữu ích đối với công tác tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực của khách sạn Cochin Zen trong tương lai.

314245

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline