Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Pham Anh Tu

Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3570 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

04-04-2022
2569
Miễn phí
Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch và điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam, sau nhiều lần tham vấn ý kiến với đại diện của các doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch.

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline