[SOP] Intercontinental Group - General - Peel, cut and mix food

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
173
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure food is safely peeled, mixed or cut.
2. To make sure food is hygienic handled.

201995

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline