[SOP] Intercontinental Group - General - Prepare salad dressing

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
159
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure dressing are made according to the recipes.

201995

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline