Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FMS1: Dự toán ngân sách

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
170
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm những năng lực cần thiết cho các nhà quản lý chịu trách nhiệm chuẩn bị ngân sách cho bộ phận của họ. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này là: Chuẩn bị thông tin về ngân sách, dự thảo ngân sách, trình bày các đề xuất về ngân sách

309337

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline