Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS7: Lãnh đạo, lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
120
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này phản ánh nhu cầu, trong nhiều tình huống, cho người lãnh đạo toàn bộ của một tổ chức hay một phần của tổ chức khi có một thay đổi cụ thể hoặc một chương trình thay đổi trên phạm vi rộng hơn.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline