Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES12: Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
56
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES12: Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để áp dụng các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm trong môi trường du lịch.

205383

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline