Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HKS4.1: Quản lý hoạt động bộ phận buồng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
97
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết đối với công tác quản lý hoạt động bộ phận buồng. Đơn vị năng lực này gồm có các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Giám sát và cải thiện hoạt động của bộ phận buồng, lập kế hoạch và tổ chức công việc, duy trì các hồ sơ tại nơi làm việc, giải quyết các vấn đề và ra quyết định.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline