Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực HRS7: Đào tạo huấn luyện nhân viên tại chỗ

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
118
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực HRS7: Đào tạo huấn luyện nhân viên tại chỗ. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để giúp cho các nhân viên trong và ngoài bộ phận của bạn, triển khai và duy trì việc thực hiện công việc bằng cách huấn luyện tại chỗ.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline