Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.1: Áp dụng nguyên tắc văn phòng xanh

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
108
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để áp dụng các nguyên tắc văn phòng xanh, cụ thể bao gồm các yếu tố sau: Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng; giảm thiểu việc sử dụng giấy và in ấn, tăng cường tái sử dụng; giảm thiểu rác thải; tiết kiệm nước.

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline