Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.2: Phát triển và thiết kế dịch vụ và sản phẩm du lịch có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
105
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần có để phát triển và thiết kế dịch vụ và sản phẩm du lịch có trách nhiệm. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm: tìm kiếm các nguồn cấu thành dịch vụ/sản phẩm trách nhiệm, thiết kế dịch vụ và sản phẩm du lịch có trách nhiệm.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline