Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.4: Phát triển, quản lý và kiểm soát nhà cung cấp

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
110
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần có để phát triển, quản lý và kiểm soát nhà cung cấp. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: thiết lập tiêu chí cho các mục tiêu bền vững đối với nhà cung cấp, hỗ trợ nhà cung cấp đạt các tiêu chuẩn bền vững, xây dựng kế hoạch hành động về chuỗi cung ứng bền vững,...

201358

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline