Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS5.1: Đảm bảo các điều kiện làm việc có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
166
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để đảm bảo các điều kiện làm việc có trách nhiệm. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Áp dụng điều kiện làm việc có trách nhiệm,đẩy mạnh chính sách về bình đẳng giới và cơ hội bình đẳng, xây dựng cam kết và hợp tác có trách nhiệm.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline