Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS5.2: Xây dựng năng lực cho nhân viên về các nguyên tắc và thực hành du lịch bền vững và có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
173
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả việc xây dựng năng lực cho nhân viên về các nguyên tắc và thực hành du lịch bền vững và có trách nhiệm. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Xây dựng chính sách, hướng dẫn và quy trình thực hành du lịch bền vững; cung cấp việc đào tạo và phát triển nhân viên về các chính sách, thực hành, quy trình và hướng dẫn liên quan đến du lịch bền vững;...

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline