Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS5.5: Giám sát việc áp dụng nguyên tắc du lịch trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
192
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm có năng lực cần thiết để giám sát việc áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Thực hiện hoạt động có trách nhiệm trong ngành du lịch, tuân thủ theo hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm, đảm bảo khách hàng nhận thức được nguyên tắc du lịch có trách nhiệm.

309337

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline