Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.4: Chuẩn bị các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
734
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS2.4 - Chuẩn bị các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững, đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để chuẩn bị các hoạt động du lịch theo cách giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội.

321580

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline