Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.6: Lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ giải trí và hướng dẫn tại điểm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
659
Miễn phí
Tag : VTOS
Tiêu chuẩn Hướng dẫn du lịch TGS2.6: Lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ giải trí và hướng dẫn tại điểm. Đơn vị năng lực này này mô tả các năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ giải trí tại chỗ trong quá trình hướng dẫn.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline