Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.11: Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ với các bên liên quan tới chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
640
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các bên liên quan tới chương trình du lịch. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Xác định các bên liên quan tới chương trình du lịch, thiết lập liên lạc giữa các bên liên quan tới chương trình du lịch xác định, xây dựng cơ chế phối hợp với các bên liên quan đã xác định.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline