Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.13: Chuẩn bị, tiến hành và hoàn chỉnh chương trình du lịch chuyên đề

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
743
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để chuẩn bị, tiến hành và hoàn chỉnh chương trình du lịch chuyên đề. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Nghiên cứu thông tin chuyên ngành để tiến hành chương trình du lịch chuyên đề, chuẩn bị nội dung giới thiệu chuyên ngành, tổ chức một chương trình du lịch chuyên đề, cập nhật kiến thức thông tin chuyên ngành.

309337

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline