Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.9: Cung cấp hỗ trợ thiết thực cho khách du lịch và xử lý các vấn đề tại điểm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
644
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để cung cấp hỗ trợ thiết thực cho khách du lịch và xử lý các vấn đề tại điểm. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này bao gồm: Chuẩn bị để cung cấp cho hỗ trợ cần thiết cho khách du lịch, cung cấp hỗ trợ cần thiết, xử lý các vấn đề.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline