Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.2: Đánh giá và phát triển các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
742
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS4.2 mô tả các năng lực cần thiết để đánh giá và phát triển các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị này gồm có những nội dung như: Phân tích cơ sở dữ liệu về các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững, đưa ra các đề xuất dựa trên những phân tích, cập nhật và phát triển các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline