Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.3: Giám sát chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
925
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS4.3: Giám sát chương trình du lịch mô tả các năng lực cần thiết để giám sát kỷ luật làm việc, việc tuân thủ những yêu cầu về chất lượng, việc thực hiện các sự kiện hàng ngày theo chương trình đã ấn định ban đầu.

321513

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline