Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.4: Đánh giá và hoàn thiện chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
96
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để đánh giá và hoàn thiện chương trình du lịch. Thành phần và tiêu chí thực hiện gồm có: Đánh giá việc tổ chức chương trình du lịch, đánh giá và hoàn thiện quan hệ với nhân viên cùng làm và nhân viên hỗ trợ, đánh giá và hoàn thiện quá trình xử lý các vấn đề hành chính trong chương trình.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline