Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.6: Phân tích và cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan tại địa phương

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

02-12-2018
1012
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để phân tích và cải thiện mối quan hệ với các đối tác địa phương. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Xem xét hồ sơ hiện có về các bên liên quan, đánh giá các mối liên hệ được thiết lập với các bên liên quan tại địa phương đã xác định, hoàn thiện cơ chế phối hợp với các bên liên quan đã xác định.

302294

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline