Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS5.2: Quản lý và tạo điều kiện cho sự trải nghiệm đối với chương trình du lịch mở rộng/kéo dài

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
105
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS5.2 - Quản lý và tạo điều kiện cho sự trải nghiệm đối với chương trình du lịch mở rộng/ kéo dài. Đơn vị năng lực này mô tả những năng lực cần có để quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho sự trải nghiệm chương trình du lịch mở rộng/ kéo dài.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline