Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS3.3: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác tại điểm đến

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
149
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tại điểm đến. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Xác định các đối tác tại các điểm đến, tìm kiếm và xử lý thông tin về các cơ hội trong du lịch, tham vấn các đối tác tại điểm đến, đưa ra những quyết định cộng tác trong những cơ hội du lịch.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline