Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.5: Tổ chức, tiến hành và hoàn chỉnh một chuyến khảo sát

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
101
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần có để tổ chức, tiến hành và hoàn chỉnh một chuyến khảo sát. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Xây dựng và thiết kế chuyến khảo sát, thực hiện chuyến khảo sát, dịch vụ chăm sóc sau chuyến đi.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline