Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chiến lược kinh doanh, trước hết nó giúp các doanh nghiệp xác định rõ mục đích, sứ mạng và hướng đi của mình, do đó nó là cơ sở có thể nói là tiên quyết cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

18-12-2018
1790
Miễn phí
Thực tiễn hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong cạnh tranh hiện nay, còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản.  

245211

Thành viên

1137

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline