Ebook Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tiễn: Phần 2

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Phần 2 "Quản trị các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh khách sạn" có nội dung trình bày về: Tổ chức và quản lý tiền sảnh, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh ẩm thực.

26-11-2018
393
Miễn phí
Trên thế giới, tài liệu về lĩnh vực khách sạn khá phong phú. Tuy nhiên tại Việt Nam, tài liệu về môn học này rất hạn chế, gây khó khăn cho người học, đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng, đại học; các cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn muốn nghiên cứu thêm về vấn đề này. Với mục tiêu theo hướng có thể cập nhật những thông tin và kỹ năng mới nhất, chuyển giao được kỹ thuật quản lý trong lĩnh vực khách sạn, giáo trình tập trung nhiều vào việc thiết kế quy trình, biểu mẫu, tình huống, ví dụ minh học từ một số khách sạn trên thế giới và Việt Nam. 

215952

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline