Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của đào tạo đến động lực làm việc và cam kết gắn bó của nhân viên - Trường hợp Khách sạn Moonlight Huế

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

g. Một chiến lược đào tạo hợp lý sẽ phát huy được nội lực cao nhất, phát huy được khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

14-11-2018
569
Miễn phí
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Moonlight Huế, tác giả nhận thấy khách sạn Moonlight Huế luôn luôn chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực của tổ chức mình, luôn coi đây là một yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, mọi chi phí đều tăng, nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh khách sạn cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn. Chương trình đào tạo nhân lực tại khách sạn Moonlight Huế chưa được quan tâm đúng mức, rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong việc đào tạo nhân lực của khách sạn như: xác định chưa chính xác nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo còn nghèo nàn chủ yếu là đào tạo tại chỗ, chương trình đào tạo chưa phong phú, chưa chú trọng nhiều đến công tác đào tạo, ngân sách dành cho công tác đào tạo rất ít... Nhận thấy vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đang là vấn đề cấp thiết đặt ra tại khách sạn và để có được cái nhìn sâu hơn vào sự mong đợi và nhận thức của nhân viên về chất lượng đào tạo cũng như ảnh hưởng của công tác đào tạo đến động lực làm việc và cam kết gắn bó của nhân viên, trong thời gian thực tập tại khách sạn Moonlight Huế tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của đào tạo đến động lực làm việc và cam kết gắn bó của nhân viên - Trường hợp Khách sạn Moonlight Huế” làm đề tài khóa luận chuyên ngành Quản trị nhân lực của mình. 

215396

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline