Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn Pan Horizon

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Chiến lược kinh doanh là một nghệ thuật thiết kế tổ chức các phương tiện nhằm đạt tới các mục tiêu kinh tế dài hạn và có quan hệ với môi trường biến đổi và cạnh tranh.

06-12-2018
194
Miễn phí
Chiến lược của một doanh nghiệp nói chung và một doanh nghiệp khách sạn du lịch nói riêng bao gồm những mục tiêu, những đảm bảo về nguồn lực để đảm bảo được những mục tiêu và những chính sách chủ yếu cần cần được tuân theo trong khi sử dụng nguồn lực này. chiến lược cần được định ra như là kế hoạch hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát chỉ hướng cho doanh nghiệp đi đến mục tiêu mong muốn.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline