Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Quản trị rủi ro trong kinh doanh khách sạn (Nghiên cứu trường hợp khách sạn Nikko Hà Nội)

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Việc nhân dạng các rủi ro và xác định được mức tổn thất của chúng để đưa ra những phương pháp phòng ngừa và xử lý là rất cần thiết.

12-11-2018
843
Miễn phí
Hiện nay có khá nhiều tài liệu trong và ngoài nước đề cập đến rủi ro, tuy nhiên các tài liệu này chỉ đề cập đến các vấn đề rủi ro nói chung và cho một số ngành như ngành tài chính, kinh doanh tiền tệ, kinh doanh kim quý, kinh doanh bảo hiểm, sản xuất kinh doanh xây dựng. Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn cho tới nay hầu hết chưa có một nghiên cứu một cách đầy đủ và có tính hệ thống để đưa ra những nhận xét đánh giá, đặc biệt là đưa ra các phương pháp nhằm xác định, đánh giá những tổn thất của rủi ro.
Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn trong ngành kinh doanh khách sạn, người viết thấy cần thiết phải nghiên cứu đề tài này để góp phần hoàn thiện thêm về hệ thống lý luận trong ngành kinh doanh khách sạn và đóng góp những giải pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro đối với khách sạn Nikko và hệ thống khách sạn ở Việt Nam nói riêng.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline