Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng du lịch quốc tế tại khách sạn Green Plaza - Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Mục đích chính của tác giả nhằm nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với chất lượng dịch vụ của, qua đó xây dựng mô hình lý thuyết ứng dụng thực tiễn hoặc có thể phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu sau này.

12-12-2018
585
Miễn phí
Việc nghiên cứu xác định các nhân tố và thiết lập mô hình thang đo sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững chất lượng dịch vụ du lịch nói chung và dịch vụ khách sạn nói riêng tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline