Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn Brilliant Đà Nẵng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn và là mục tiêu mà các khách sạn hiện nay đều theo đuổi.

14-11-2018
588
Miễn phí
Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu chung về chính sách phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua khách sạn Brilliant Đà Nẵng cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thu thập ý kiến khách hàng, tuy nhiên Khách sạn chỉ dừng lại ở mức tham khảo ý kiến để rút kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là do khách sạn chỉ tiến hành thăm dò sự hài lòng của khách về chất lượng dịch vụ với các câu hỏi đơn giản, thiếu phương pháp và chưa có một thang đo lường nào cụ thể để phân tích đánh giá sâu về vấn đề này. Khách du lịch nội địa đến lưu trú tại khách sạn chiếm phần lớn vì vậy, việc “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn Brilliant Đà Nẵng” sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững của khách sạn trong thời gian tới.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline