Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực CMS3: Tổ chức sự kiện

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
116
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị này bao gồm các năng lực cần thiết cho việc tổ chức một sự kiện. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có những công việc cụ thể như: Chuẩn bị sự kiện, giám sát sự kiện, kết thúc sự kiện.

215943

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline