Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS1: Sử dụng điện thoại tại nơi làm việc

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
131
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực COS1: Sử dụng điện thoại tại nơi làm việc. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần có để sử dụng điện thoại tại nơi làm việc, bao gồm việc chuẩn bị trả lời điện thoại một cách thoại hiệu quả trong tất cả các tình huống có sử dụng điện thoại.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline