Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực COS2: Làm việc hiệu quả trong nhóm

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
86
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết đẻ làm việc trong môi trường du lịch hoặc khách sạn nhằm thúc đẩy sự hợp tác và cam kết trong nhóm/bộ phận, hỗ trợ các thành viên trong nhóm và xử lý hiệu quả những vấn đề và xung đột.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline