Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS1.3: Chào và đón khách

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
1033
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FBS1.3: Chào và đón khách. Đơn vị năng lực này đề cập các năng lực cần thiết để chào đón và tiếp nhận khách. Đơn vị năng lực này bao gồm việc cập nhật thông tin khách và xử lý các yêu cầu của khách.

319612

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline