Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS3.2: Giám sát hoạt động bộ phận lễ tân

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
1433
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này đề cập tới năng lực cần thiết để giám sát, duy trì và hoàn thiện hoạt động lễ tân, cụ thể bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Giám sát, duy trì và hoàn thiện hoạt động lễ tân; lập kế hoạch và tổ chức quá trình làm việc; giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp; giải quyết vấn đề đặt buồng quá tải.

319507

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline