Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FMS2: Mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
92
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các yêu cầu năng lực cần thiết về mua sắm hàng hóa và/ hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên ngoài. Đơn vị năng lực này dành cho người quản lý không chuyên trách về thu mua hàng hóa nhưng một phần nhiệm vụ của họ có liên quan đến việc mua sắm hàng hóa và/ hoặc dịch vụ.

215942

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline