Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS1.4: Cung cấp dịch vụ trả buồng

Chuyên mục sách: Front Office

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
335
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FBS1.4: Cung cấp dịch vụ trả buồng. Đơn vị năng lực này mô tả năng lực cần thiết để làm thủ tục cho khách trả buồng, đảm bảo thanh toán tất cả các khoản chi phí và giải quyết một cách thỏa đáng tất cả các khoản phí tranh chấp.

198322

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline