Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS4: Theo dõi, kiểm soát và đặt hàng dự trữ mới

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
97
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để phát triển và điều hành hệ thống quản lý kho hiệu quả bao gồm việc mua hàng, nhận hàng, lưu kho/ dự trữ và việc phân phối nội bộ cũng như quản lý kho hàng trong bối cảnh nơi làm việc là khách sạn.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline