Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES1: Chuẩn bị làm việc

Chuyên mục sách: Tài liệu & học thuật

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
84
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết trong việc định thời gian, chuẩn bị diện mạo và vệ sinh cá nhân, đồng phục, các hành vi chuyên nghiệp và chuẩn bị khu vực làm việc khi bắt đầu ca trực.

215950

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline